Súhlas kupujúceho – dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

I.) Predávajúci
Marek Želinský,
Tichá 18,  053 31 Novoveská Huta
IČO: 41321383 (ďalej len ako „Predávajúci“)


II.) V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi udeľuje kupujúci od okamihu registrácie predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v objednávke, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností i kúpnej zmluvy ( vzájomných zmluvných vzťahov ), ako aj za účelom doručenia reklamných materiálov, prezentácie služieb a produktov predávajúceho, súťaží týchto osôb, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správa, telemarketing ). Kupujúci udeľuje súhlas aj so spracovaním tých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

III.) Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho velkoobchodlyja@googlemail.com alebo písomným oznámením na adresu: Marek Želinský, Tichá 18, 053 31 Novoveská Huta.

V.)zákona č. 428/2002 Z.z. za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

VI.) Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie elektronickou poštou a/alebo SMS správami prípadne iným vhodným spôsobom.

VII.) V prípade ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť povinné informácie kupujúcemu a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, kupujúci súhlasí, aby predávajúci poskytol a doručil také informácie formou e-mailovej alebo SMS správy, na ním poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom. 

 

 

V Novoveskej Hute, dňa 4. Mája 2018 Marek Želinský