Podmienky nákupu vo Veľkoobchode LYJA

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. VSTUP
Oprávnenie na nákup má majiteľ živnosti s podnikateľským zameraním na flóristiku, aranžérsku dielňu, svadobný salón poprípade ďalších veľkoobchodných odberateľov.

PODMIENKY NÁKUPU V ESHOPE

Obchodné podmienky veľkoobchodu LYJA platia pre internetový obchod www.velkoobchodlyja.sk. Účelom daných obchodných podmienok je vymedzenie práva a povinností predávajúceho, ako velkoobchodlyja.sk a daného kupujúceho.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.velkoobchodlyja.sk je : Marek Želinský, Tichá 18, 053 31 Novoveská Huta, IČO: 41321383 , DIČ: 1073911135. IČ DPH : SK1073911135
Kontaktné údaje : Marek Želinský, Tichá 18, 053 31 Novoveská Huta. INFOLINKA : 0915 909 358.
Číslo účtu : 6784877042/1111, IBAN: SK 44 1111 0000 0067 8487 7042, BIC: UNCRSKBX;

Všetky zmluvné vzťahy, ktoré prípadne vzniknú medzi kupujúcim a predávajúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky podľa občianskeho zákonníka ( 40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (102/2014 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji ( 108/200 Z.z). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.

Spotrebiteľská zmluva: je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na strane druhej kupujúci (spotrebiteľ).

Predávajúci (dodávateľ): osoba, ktorá pri plnení a uzatváraní zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľ, ktorý dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov.

Kupujúci (spotrebiteľ): fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Kupujúci (podnikateľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzavretie kúpnej zmluvy: ak je kupujúci spotrebiteľ, predávajúci umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, prípadne služby, potom kúpna zmluva vzniká okamihom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim od okamihu doručenia záväznej objednávky. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Ochrana osobných údajov
a) V súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi udeľuje kupujúci od okamihu registrácie predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v objednávke, prípadne vzájomnej korešpondencii v informačnom systéme predávajúceho. Tento súhlas je poskytovaný na účely zavedenia predzmluvných vzťahov a informácií potrebných na účely plnenia povinností i kúpnej zmluvy ( vzájomných zmluvných vzťahov ), ako aj za účelom doručenia reklamných materiálov, prezentácie služieb a produktov predávajúceho, súťaží týchto osôb, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správa, telemarketing ). Kupujúci udeľuje súhlas aj so spracovaním tých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

b) Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu predávajúceho info.velkoobchodlyja.sk alebo písomným oznámením na vyššie uvedenú adresu predstavujúcu sídlo predávajúceho.

c) Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Podľa § 11 zákona č. 428/2002 Z.z. za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

d) Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie elektronickou poštou a/alebo sms správami prípadne iným vhodným spôsobom.

e) V prípade ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť povinné informácie kupujúcemu a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, kupujúci súhlasí, aby predávajúci poskytol a doručil také informácie formou e-mailovej alebo sms správy, na ním poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

Predaj iba na Živnostenský list alebo Výpis z Obchodného registra
U nás zakúpený tovar slúži na DEKORATÍVNE ÚČELY
Pri objednávaní tovaru treba dodržiavať informáciu o minimálnom odbere, ktorá je uvedená pri každej položke. Do kolónky o počte objednaných kusov je potrebné písať počet kusov minimálneho odberu a jeho násobku. Ak uvediete iný počet kusov, bude Vám aj tak vyskladnený počet minimálneho odberu a jeho násobok.

Dovoz a preprava tovaru:
Dodanie objednávky odberateľovi je spravidla do 3-5 prac. dní od objednania tovaru. V čase špičky /Dušičky, Vianoce, Veľká noc/ je možné mierne zdržanie, no snažíme sa, aby tovar klientovi prišiel najneskôr do 5-6 prac. dní od odoslania objednávky.
Tovar posielame štandardne cez kuriérsku spoločnosť – Slovenská pošta formou dobierky. Faktúra bude priložená v zásielke.
Tovar objednaný cez internet (mailom, chatom, telefonicky) je možné si vyzdvihnúť i osobne v našej predajni (túto skutočnosť je potrebné vopred oznámiť mailom, chatom, telefonicky). Takto objednaný a rezervovaný tovar je nutné u nás vyzdvihnúť do 7 pracovných dní, inak bude objednávka zrušená.
Dovoz tovaru dealerom bude možný vždy po dohode – v závislosti od výšky odberu tovaru a vzdialenosti odberného miesta.
Výsledná suma objednávky je informačného charakteru a závisí od aktuálneho stavu tovaru na sklade. Ak potrebujete väčší počet kusov z konkrétnej položky a farby, je potrebné si túto skutočnosť overiť priamo u nás na sklade (telefonicky, mailom) a až potom uskutočniť objednávku.

Poštovné a balné:
Pri objednávke do 200,00 € bez DPH hradí plnú sumu poštovného kupujúci (suma poštovného a dobierky je minimálne 5,30 €)
Pri objednávke nad 200,00 € sa poštovné neúčtuje, prepravné náklady hradí dodávateľ

REKLAMAČNÝ PORIADOK
Marek Želinský, Tichá 18, 31 Novoveská Huta, IČO: 41321383 , DIČ: 1073911135. IČ DPH : SK1073911135

Základné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi predajcom Marek Želinský (ďalej len predajca) a koncovým zákazníkom, ktorý nakupuje tovar na eshope Velkoobchodlyja.sk pre svoju osobnú potrebu (ďalej len zákazník). Na zakúpený tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. Predajca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou manipuláciou alebo neodborným používaním výrobkov.
Odovzdanie tovaru
V prípade reklamácie tovaru môže zákazník výrobok priniesť osobne alebo ho poslať predajcovi na vlastné náklady. Tovar by mal byť zabalený do vhodného obalu. V prípade jeho zaslania prepravnou službou vložte tovar do dostatočne pevného obalu. Reklamáciu mechanicky poškodeného tovaru je zákazník povinný uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru. Pokiaľ bol balík alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s prepravcom spísať zápisnicu za účelom náhrady škody za poškodený tovar. Reklamovaný tovar je potrebné dodať predajcovi kompletný s priloženou kópiou dokladu o zakúpení výrobku.

Záruka a doprava
Záručná doba začína plynúť dňom predaja tovaru odberateľovi. V prípade reklamácie, z ktorej je zjavné poškodenie výrobku užívateľom, môže predajca po dohode so zákazníkom požadovať uhradenie nákladov na opravu, alebo vrátiť neoprávnenú reklamáciu odberateľovi späť na jeho náklady. Vybavená reklamácia bude zákazníkovi doručená na náklady predajcu v čo najkratšom čase.
Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.10.2017 a prevzatím tovaru od predajcu zákazník potvrdzuje, že je s týmto poriadkom oboznámený a súhlasí s ním.