VŠEOBECNÉ PODMIENKY NÁKUPU V E-SHOPE


1. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci:

Marek Želinský, Tichá 18, 053 31 Novoveská Huta, IČO:41321383, IČ DPH: SK1073911135, tel. +421 915 909 358, email: velkoobchodlyja@googlemail.com (ďalej len predávajúci).

  1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v tejto objednávke v čo najkratšom termíne.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie záväznej objednávky, pokiaľ je doručovacia adresa zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na emailovú adresu kupujúceho. Záväznou objednávkou sa rozumie objednávka po uplynutí jednej hodiny od jej prijatia predávajúcim.
  3. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
  4. Predávajúci sa zaväzuje že osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytol, bude využívať iba k účelom, ktoré súvisia so službami internetového obchodu velkoobchodlyja.sk a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávok. Ak kupujúci opätovne nesplnil svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar, predávajúci má právo pozastaviť vybavovanie ďalších objednávok tohto kupujúceho.

2. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúcim sa rozumie každý zákazník (fyzická osoba živnostník alebo právnická osoba), ktorá sa zaregistruje na www.velkoobchodlyja.sk a záväzne odošle objednávku.

Na základe objednávky kupujúceho sa uzatvára kúpna zmluva. Každá objednávka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby-živnostníka meno kupujúceho, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, IČO, IČ DPH, v prípade právnickej osoby jej názov, kontaktnú osobu, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, IČO, IČ DPH, ďalej musí kúpna zmluva obsahovať telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob úhrady.

  1. Kupujúci sa zaväzuje odobrať objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar vrátane poplatkov za poštovné.
  2. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databáze zákazníkov velkoobchodlyja.sk, pokiaľ neučinil žiadnu objednávku, a to na základe emailovej žiadosti.
  3. Minimálny odber tovaru cez eshop je 100,- € bez DPH.

3. Možnosti a spôsoby platby

  1. Pri prevzatí tovaru osobne.
  2. Platba v hotovosti formou dobierky.

 

 

4. Odber a dodávka tovaru

Odber tovaru sa uskutočňuje osobne alebo prostredníctvom pošty a poštového kuriéra.

  1. a) Pri odbere do 200,- € bez DPH je poplatok za odoslanie zásielky poštou stanovený a účtovaný podľa aktuálne platného cenníka Slovenskej pošty, a.s.( cena zásielky závisí od váhy a spôsobe doručenia, min. 6,80 € bez DPH – balík na adresu do 5kg-dobierkou).

b) Pri odbere tovaru nad 200,- € bez DPH, predávajúci hradí náklady spojené s odoslaním a dodávkou tovaru.

c) Pri osobnom odbere si kupujúci tovar vyzdvihne u predávajúceho na vopred dohodnutom mieste a čase.

5. Záruka a reklamácie

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom predaja tovaru odberateľovi.

V prípade reklamácie, z ktorej je zjavné poškodenie výrobku užívateľom, môže predajca po dohode so zákazníkom požadovať uhradenie nákladov na opravu, alebo vrátiť neoprávnenú reklamáciu odberateľovi späť na jeho náklady. Vybavená reklamácia bude zákazníkovi doručená na náklady predajcu v čo najkratšom čase.

6. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk alebo stratu. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že úplne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platné a záväzné pre obe zmluvné strany. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňa


Podmienky nákupu nadobúdajú platnosť dňa 15.11.2017 a prevzatím tovaru od predajcu kupujúci potvrdzuje, že je s týmito podmienkami oboznámený a súhlasí s nimi.