REKLAMAČNÝ PORIADOK


Predávajúci:

Marek Želinský, Tichá 18, 053 31 Novoveská Huta, IČO:41321383, IČ DPH: SK1073911135, tel. +421 915 909 358, email: velkoobchodlyja@googlemail.com (ďalej len predávajúci).

1. Základné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami a s týmto reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk alebo stratu. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu sú vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že úplne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platné a záväzné pre obe zmluvné strany.

2. Reklamácie a vybavenie reklamácie

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, inak nepoškodený vrátane kópie dokladu o zaplatení predávajúcemu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté vybavením tejto reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Oprávnenie na záruku zanikne v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo nesprávny zaobchádzaním s výrobkom. V prípade reklamácie, z ktorej je zjavné poškodenie výrobku užívateľom, môže predajca po dohode so zákazníkom požadovať uhradenie nákladov na opravu, alebo vrátiť neoprávnenú reklamáciu odberateľovi späť na jeho náklady. Vybavená reklamácia bude zákazníkovi doručená na náklady predajcu v čo najkratšom čase.

  1. V prípade reklamácie tovaru môže zákazník výrobok priniesť osobne alebo ho poslať predajcovi na vlastné náklady. Tovar by mal byť zabalený do vhodného obalu. V prípade jeho zaslania prepravnou službou vložte tovar do dostatočne pevného obalu. Reklamáciu mechanicky poškodeného tovaru je zákazník povinný uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru. Pokiaľ bol balík alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s prepravcom spísať zápisnicu za účelom náhrady škody za poškodený tovar. Reklamovaný tovar je potrebné dodať predajcovi kompletný s priloženou kópiou dokladu o zakúpení výrobku.

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 15.11.2017 a prevzatím tovaru od predajcu kupujúci potvrdzuje, že je s týmto poriadkom oboznámený a súhlasí s ním.